KLM bereikt overeenstemming over nieuwe CAO

4 februari 2003 - 1:00
In vervolg op de CAO-onderhandelingen zijn er twee ledenvergaderingen gehouden op 12 en 13 december 2002 in De Beurs te Hoofddorp. Tijdens deze bijeenkomsten is in een “positieve sfeer” stevig gediscussieerd over de inhoud van het op 26 november 2002 bereikte principe akkoord inzake een nieuwe CAO voor de medewerkers van de KLM.

De komende tijd zal er nog veel geïnvesteerd moeten worden om een aantal afspraken uit de nieuwe CAO verder uit te werken. Over een aantal onderwerpen zal de komende tijd nader overleg worden gevoerd.

De KLM zegt dat verbetering van de productiviteit noodzakelijk is om haar positie te versterken. Hierbij wenst zij eveneens afspraken te maken over de uitbesteding van (piek)werkzaamheden. De Unie is van mening dat de productiviteit zeer belangrijk is voor de toekomst van de KLM,
uitbesteding van (piek)werkzaamheden mag niet ten koste gaan van werkgelegenheid binnen de KLM.

Tijdens de looptijd van deze CAO zal de KLM voorstellen doen om de indexatiebepalingen van de pensioenreglementen 1976, 1987 en 1995 in overeenstemming te brengen met het huidige pensioenreglement. De Unie zal de voorstellen van de KLM beoordelingen met als criterium het
handhaven of verbeteren van de huidige pensioenaanspraken van de betrokken (ex)-werknemers.

Verder zal er gedurende de looptijd van deze CAO een discussie plaatsvinden, op verzoek van de KLM, om het doorwerken van vermogens- en verplichtingenmutaties bij het pensioenfonds, naar de balans en verlies- en winstrekening van de KLM te verminderen. Verder zal de KLM onderzoeken of deeltijdpensioen voor werknemers jonger dan 60 jaar kan worden ingevoerd.

De KLM zal in overleg met De Unie en de overige bonden een nieuwe beroepsregeling ontwerpen. Deze nieuwe beroepsregeling is bedoeld om de medewerker, die meent dat ten aanzien van hem / haar een onjuiste beslissing is genomen, een transparante en duidelijke procedure te bieden waarlangs herziening van de beslissing gevraagd kan worden.

In dit roosterproject is het de bedoeling te komen tot een regeling die enerzijds de medewerkers een betere afstemming biedt tussen werk en privé en anderzijds een betere inzet van de beschikbare arbeidscapaciteit. Gegeven deze hoge ambitie zal dit project de nodige tijd in beslag nemen, vooralsnog wordt uitgegaan van 1½ tot 2 jaar.

Al deze onderwerpen vloeien voort uit de nieuwe CAO en zullen de komende tijd de nodige aandacht vragen van het Sectiebestuur KLM, uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en zullen waar nodig om uw oordeel vragen.

Naast bovenstaande onderwerpen zijn er nog een aantal die door De Unie en de overige bonden op tafel zijn gelegd bij de KLM. Zonder de pretentie te hebben een volledig overzicht te geven willen wij onderstaand op een aantal van deze onderwerpen ingaan.

De gespannen arbeidsverhoudingen met name binnen de technische dienst zijn de afgelopen tijd veelvuldig onderwerp van overleg geweest. Ook de komende tijd zal dit onderwerp de nodige aandacht vragen. Naast het reeds afgesproken externe adviestraject is het volgens De Unie ook
noodzakelijke de organisatorische alsmede de arbeidsvoorwaardelijke context te bezien, waarbij de uitkomst zal moeten passen binnen de totale KLM organisatie.
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen