Luchtvaartsector vraagt ruimtereservering voor eventuele uitbreidingen

6 juni 2002 - 2:00
De Nederlandse luchtvaartsector, bestaande uit KLM, Martinair, Transavia, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group, heeft aan de provincie Noord-Holland gevraagd om in het nieuwe streekplan Noord-Holland Zuid ruimte te reserveren voor een eventuele toekomstige aanpassing van het banenstelsel en een uitbreiding van het luchthavenareaal ten behoeve van de afhandeling van passagiers en vliegtuigen. De luchtvaartsector is in 2000 op verzoek van het kabinet gestart met het project Redesign. Dit gebeurde nadat de plannen voor de aanleg van een eiland in de Noordzee, voor het opvangen van de te verwachten groei van het vliegverkeer na 2010, voorlopig als onhaalbaar waren beoordeeld. Daarop heeft de regering aan de luchtvaartsector gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er op Schiphol nog zijn voor verdere groei van de mainport, binnen de milieugrenzen die in de wet zijn vastgelegd. Tot 2020 houdt de luchtvaartsector rekening met een groei van het aantal passagiers van en naar Schiphol van ca. 4,5 % (gemiddelde jaarlijkse groei). Wil Nederland bij een dergelijke groeiverwachting haar mainportpositie van Schiphol behouden, dan is het noodzakelijk tijdig ruimtereserveringen te treffen. Resultaten Kern van de mainport is een hoogwaardig netwerk van verbindingen met Europa en de rest van de wereld. Hiervoor is het steeds kunnen beschikken over voldoende betrouwbare capaciteit in de lucht en op de grond een eerste vereiste. Uit de resultaten van het project Redesign blijkt dat verdere groei op Schiphol op termijn alleen verantwoord is als er extra capaciteit in Oost-Westelijke richting kan worden gecreëerd. Dit houdt verband met de veel voorkomende harde (Zuid)-westenwind waardoor op tenminste 40 dagen per jaar veel vluchten op Schiphol ernstig worden verstoord. Dit leidt tot vertragingen en annuleringen en op den duur tot aantasting van de mainportpositie van Schiphol. Een parallelle Kaagbaan biedt dan de mogelijkheid om de Oost-West capaciteit en daarmee de betrouwbaarheid van Schiphol te vergroten. Daarnaast vindt de sector het gewenst dat voor de groei op langere termijn tevens ruimte gereserveerd wordt voor een extra Noord-Zuid baan (baan tussen Zwanenburgbaan en vijfde baan). Initiatief tot MER Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is een dergelijke ruimtereservering, gezien de potentiële baten van uitbreiding van Schiphol en de geringe kosten van ruimtelijke reserveringen een “no regret”optie. In april bracht het CPB een rapport uit “Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse” waaruit blijkt dat verder groei van de luchtvaart op Schiphol per saldo gunstige economische effecten heeft voor Nederland. In een reactie op dit CPB rapport gaf de directie van Schiphol Group aan, dat de milieueffecten van verdere uitbreiding van Schiphol eerst goed in kaart moet worden gebracht voordat vervolgstappen kunnen worden genomen. Uit voorlopige studies blijkt dat aanpassing van het banenstelsel mogelijk is binnen de geldende geluidsnormen. Daarbij is het bijvoorbeeld ook niet uit te sluiten dat na toevoeging van één of twee nieuwe banen één of twee andere minder gunstig gelegen banen minder worden gebruikt of worden gesloten. De luchtvaartsector is van plan om in nauw overleg met de betrokken overheden het initiatief te nemen tot een Milieueffect rapport (MER) waarin de precieze milieugevolgen van de verschillende opties voor capaciteitsuitbreiding kunnen worden beoordeeld. Tevens kan hierbij het effect op het gebruik van de banen die in het vijfbanenstelsel relatief voor veel hinder zorgen onderzocht worden. Uitbreiding Areaal Ongeacht een eventuele aanpassing van het banenstelsel maakt de te verwachten marktgroei van Schiphol uitbreiding van het passagiersareaal noodzakelijk. De luchtvaartsector kiest daarbij voor het gebied Noordwest (gelegen ten zuiden van Badhoevedorp; in de oksel van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan) en heeft de provincie verzocht om ook dit gebied in het streekplan Noord-Holland Zuid planologisch te reserveren.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2020